fbpx

Algemene voorwaarden Nevel B.V.

Nevel B.V.

Nevel BV houdt het NIX principe aan en verkoopt uitsluitend aan personen van 18 jaar of ouder.

Contactgegevens

Naam ondernemer; de heer Mattias Terpstra en Vincent Gerritsen, handelend onder de naam Nevel B.V.

Vestigingsadres en bezoekadres; Waalbandijk 8D, 6541 AJ Nijmegen, Nederland
E-mailadres; info@nevel.org
KvK-nummer; 72453605
BTW-identificatienummer; NL859114168B01

1. Definities

 1. In deze Algemene Voorwaarden wordt een aantal definities toegepast. Met deze definities wordt het volgende bedoeld:
  1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van hun herroepingsrecht;
  2. Consument: de natuurlijke persoon die een overeenkomst op afstand aangaat met de Nevel B.V.;
  3. Dag: kalenderdag;
  4. Lidmaatschap: abonnement;
  5. Duurzame gegevensdrager: ieder middel dat in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
  6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om af te zien van de overeenkomst op afstand;
  7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de Nevel B.V. ter beschikking stelt, die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
  8. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de Nevel B.V. georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
  9. Algemene Voorwaarden: de hier vastgelegde Algemene Voorwaarden van Nevel B.V..

2. Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Nevel B.V., waaronder, maar niet uitsluitend bestellingen op afstand.
 2. De algemene voorwaarden worden bij iedere transactie aan de consument ter beschikking gesteld. Daarnaast kunnen deze op verzoek van de consument kosteloos per email worden toegezonden.
 3. In het geval dat de overeenkomst volledig via de webwinkel op www.nevel.org plaatsvindt, worden de algemene voorwaarden voor het sluiten van deze overeenkomst elektronisch beschikbaar gesteld, en wordt er de mogelijkheid geboden deze voorwaarden eenvoudig te downloaden, oftewel langdurig op te slaan op een gegevensdrager.
 4. Zaken die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, zullen worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 5. Tevens zullen onduidelijkheden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden worden uitgelegd.

3. Aanbod en Prijzen

 1. Het aanbod is vrijblijvend. Nevel B.V. heeft het recht het aanbod te wijzigen.
 2. Nevel B.V. behoudt zich het recht om, ten behoeve van voorraadbeheer, een gesloten overeenkomst eenzijdig te ontbinden. Hierbij zal in omgekeerd chronologische volgorde worden gewerkt, waarbij de laatst gesloten overeenkomst als eerste zal worden ontbonden.
 3. Het aanbod is vergezeld door een nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving stelt de consument in staat om een goede beoordeling te maken van het aanbod, en daarop hun aankoopbeslissing te baseren.
 4. Nevel B.V. kan niet aan aannemelijke vergissingen of fouten in de prijs, omschrijving, (elektronische) communicatie, of begeleidende afbeeldingen gebonden worden.
 5. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Nevel B.V. gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
 6. Producten die in beperkte hoeveelheid beschikbaar zijn, kunnen worden gelimiteerd tot een in de productbeschrijving genoemd aantal per consument, per verkoopsessie. De verkoopsessie duurt vanaf het moment dat het betreffende product in de webshop beschikbaar is, tot het moment dat dit product is uitverkocht.
 7. Wanneer de consument deze limiet van aankopen per verkoopsessie overschrijdt behoudt Nevel B.V. zich het recht hun overeenkomst(en) te annuleren.
 8. Afbeeldingen, productbeschrijvingen of andere productspecificaties zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.
 9. Communicatie en productbeschrijving vinden, tenzij anders aangegeven, plaats in het Engels. Door de overeenkomst aan te gaan verklaart de consument de Engelse taal voldoende machtig te zijn om de voorwaarden en gevolgen van de overeenkomst volledig te begrijpen en te accepteren.
 10. Alle prijzen zijn inclusief belastingen, tenzij anders aangegeven.
 11. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Nevel B.V. is niet aansprakelijk voor druk- en zetfouten.
 12. Alle productprijzen zijn exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden apart aangegeven. Tevens zijn deze inzichtelijk gemaakt op de pagina ‘Winkel’ www.nevel.org/winkel.

Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, met als uitzondering daarop de in ‘Aanbod en Prijzen’ genoemde punten, tot stand op het moment dat deze door de klant worden aanvaard en daarbij kan worden voldaan aan de gestelde voorwaarden.
 2. Het moment van elektronisch aanvaarden van de overeenkomst vindt plaats wanneer de consument op de knop ‘Place Order’ (‘Plaats bestelling’) klikt op de pagina www.nevel.org/winkelmand of de consument de betaling van een bestelling afrond.
 3. Wanneer de klant de overeenkomst elektronisch aanvaardt, stuurt Nevel B.V. hiervan zo snel mogelijk per email bevestiging van aanvaarding, via het door de klant beschikbaar gestelde email-adres. Totdat Nevel B.V. de bevestiging naar het door de klant aangegeven email-adres heeft verstuurd, kan de overeenkomst door de klant ontbonden worden.
 4. Nevel B.V. zal behoorlijke maatregelen treffen om de veiligheid van de elektronische overdracht van informatie te waarborgen binnen de complete web-omgeving van www.nevel.org.
 5. De overeenkomst vervalt wanneer één of meerdere producten die in de overeenkomst genoemd worden niet op voorraad of beschikbaar zijn.

5. Herroepingsrecht

5.1 Levering van producten

 1. Na aankoop kan de consument per geleverd product de overeenkomst zonder opgave van redenen gedurende 14 dagen ontbinden. Deze bedenktermijn gaat in op de dag van ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Nevel B.V. bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. Binnen de bedenktermijn wordt door de consument zorgvuldig omgegaan met de producten en de verpakking. De verpakking van het product zal slechts geopend zijn in zoverre dit de consument in staat stelt een beoordeling te maken of deze het product wilt behouden. Wanneer de consument gebruik wilt maken van het herroepingsrecht, zal deze het product compleet met zijn verpakking en toebehoren, voorzover redelijkerwijs mogelijk, in originele staat retourneren.
 3. Wanneer de klant de verpakking van voedingswaren of dranken heeft geopend vervalt het herroepingsrecht. Onder het openen wordt verstaan: het verwijderen van de kroonkurk of kurk, het sabreren of openbreken van de fles, dan wel op een andere manier verbreken van de luchtafdichting — deze lijst is niet uitputtend. De rechten met betrekking tot de conformiteit en garantie blijven echter gelden.
 4. Wanneer de consument gebruik wilt maken van hun herroepingsrecht, zal hen Nevel B.V. per email (info@nevel.org) informeren over de ontbinding van de overeenkomst, en wachten op verdere redelijke en duidelijke instructies met betrekking tot het retourneren van de producten. Hierbij zal Nevel B.V. beoordelen wie de kosten van retourzending zal moeten voldoen.
 5. Nadat de klant instructies heeft ontvangen van Nevel B.V. met betrekking tot het retourneren van de producten, heeft hen 14 dagen om de betreffende producten terug te sturen. Als de consument daar door Nevel B.V. om wordt gevraagd, zal de consument bewijs leveren dat de producten binnen deze termijn zijn teruggestuurd. Als bewijs wordt, onder anderen, een verzendbewijs geaccepteerd.
 6. Als de consument niet binnen de in lid 1 genoemde termijn kenbaar gemaakt heeft gebruik te maken van hun herroepingsrecht, dan wel het product heeft teruggestuurd binnen de in lid 5 genoemde termijn, is de overeenkomst definitief. Alleen Nevel B.V. mag hierop een uitzondering maken, welke schriftelijk aan de consument bevestigd zal worden.

5.2 Terugbetaling

 1. In het geval dat tot creditering (terugbetaling) van de aankoop wordt overgegaan, kan, wanneer de bestelling nog niet is verzonden, het aankoopbedrag inclusief verzendkosten teruggestort worden.
 2. Nadat de te leveren producten aan de postbezorger zijn overgedragen, worden de kosten voor verzending (‘Shipping Costs’) niet meer terugbetaald.
 3. De betaalmethode-toeslag kan, tenzij anders beschreven, niet worden gecrediteerd, aangezien dit deze kosten op het moment van betaling door onze payment provider in rekening worden gebracht: Er is al door de consument gebruik gemaakt van deze dienst.
 4. Wanneer een product door de klant retour gezonden wordt, zal uiterlijk binnen 14 dagen, na ontvangst van het product door Nevel B.V., worden overgegaan tot creditering. Wanneer een product bij retourzending na het beroep op het herroepingsrecht (zoals beschreven in paragraaf 5.1) onvolledig of beschadigd blijkt te zijn, staat het Nevel B.V. vrij naar redelijkheid deze gebreken op het te crediteren bedrag in mindering te brengen.
 5. Creditering zal uitgevoerd worden via de betaalmethode die tijdens het maken van de te crediteren aankoop is gebruikt.

6. Conformiteit en Garantie

 1. Nevel B.V. garandeert dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde producteigenschappen, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid, en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Uitzonderingen op de overeenkomst en de in het aanbod vermelde producteigenschappen worden in artikel 3 genoemd.
 2. Indien schriftelijk overeengekomen staat Nevel B.V. er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 3. Eventuele gebreken of onjuist geleverde producten moeten binnen 28 dagen schriftelijk gemeld worden aan Nevel B.V..
 4. Als Nevel B.V. de consument vraagt het gebreken tonende, dan wel foutieve product terug te sturen, dan dient het terugsturen van het product te geschieden in ongeopende verpakking, en in nieuwstaat verkerend.
 5. Wanneer toepasbaar, is de garantietermijn die door Nevel B.V. wordt aangehouden gelijk aan de fabrieksgarantietermijn. Daarbij kan Nevel B.V. nooit verantwoordelijk worden gehouden voor de geschiktheid van de producten voor ieder specifiek gebruik van de consument, of voor welke adviezen met betrekking tot het gebruik ervan dan ook.
 6. De garantie geldt niet in het geval dat:
 7. De consument een gebrek met betrekking tot de smaak of drinkervaring van het product constateert. Nevel B.V. is niet verplicht deze constatering als geldige rede voor terugzending te accepteren. Hierbij geldt het devies: ‘Over smaak valt niet te twisten’;
 8. de consument het product heeft aangepast dan wel gerepareerd, of dit heeft laten doen;
 9. het product aan schadelijke omstandigheden is blootgesteld. Onder schadelijke omstandigheden kan schudden, laten vallen, langdurig vibreren, en onder verhoogde atmosferische druk brengen worden verstaan — deze lijst is niet uitputtend;
 10. het product slechts natuurlijk voorkomende onzuiverheden bevat. Hierbij moet gedacht worden aan bezinksel, troebelheid, koolzuurgas — deze lijst is niet uitputtend;
 11. het gebrek geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

7. Levertijd & levering

7.1 Uitvoering

Nevel B.V. spant zich in binnengekomen bestellingen met de grootste zorg en nauwkeurigheid te behandelen.

7.2 Verzending van bestellingen

 1. Als plaats van levering geldt het verzendadres — op de website beschreven als ‘Shipping Adres’ — dat de consument aan Nevel B.V. kenbaar heeft gemaakt. Dit is tenzij de consument voor het ophalen van hun bestelling heeft gekozen.
 2. Geaccepteerde bestellingen worden uiterlijk, doch zo snel als praktisch mogelijk, verzonden binnen 30 dagen vanaf het bestellen, tenzij de consument akkoord is gegaan met een afwijkende levertermijn.
 3. Zodra de zending aan de postbezorger is overgedragen zal Nevel B.V. de consument hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen, door middel van het sturen van een link naar een ‘Track & Trace’-webpagina. Op deze pagina wordt de consument op de hoogte gebracht van de verzendstatus van hun bestelling.
 4. Als de zending niet binnen de in lid 2 genoemde termijnen geleverd word, mag de consument de overeenkomst eenzijdig ontbinden.
 5. Alle genoemde levertijden buiten deze voorwaarden om zijn indicatief, en hier kunnen geen rechten aan ontleed worden.
 6. In het geval dat de consument zich op het in lid 4 genoemde recht om de overeenkomst te ontbinden, dan zal Nevel B.V. het volledige aankoopbedrag, inclusief verzendkosten en ‘payment fee’ (betaalmethode-toeslag) binnen 14 dagen van de besteldatum terugbetalen. Zie ook artikel 5.2.
 7. In het geval dat het leveren van een besteld product onmogelijk blijkt, dan zal Nevel B.V. de consument daarvan zo snel als praktisch mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen van de besteldatum op de hoogte stellen, en binnen 14 dagen vanaf de datum van het informeren van de consument het volledige aankoopbedrag, inclusief verzendkosten en ‘payment fee’ (betaalmethode-toeslag) terugbetalen.
 8. Het risico van vermissing of beschadiging ligt bij Nevel B.V., tenzij anders is aangegeven, totdat de bestelling is overgedragen aan de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan Nevel B.V. bekendgemaakte vertegenwoordiger.

7.3 Het ophalen van bestellingen

 1. Wanneer overeen is gekomen dat een klant zijn bestelling komt ophalen, heeft deze 30 dagen, ‘de 30-dagentermijn’, de tijd om een afspraak te maken om de betreffende bestelling op te halen.
 2. Het ophaaladres zal op aanvang van de 30-dagentermijn per email aan de klant worden gecommuniceerd.
 3. Na het verstrijken van de 30-dagentermijn zal de klant door Nevel B.V. per email op de hoogte worden gesteld van het verstrijken van de termijn, en zal de klant de kans worden gegeven binnen 14 dagen nogmaals een afspraak te maken: ‘de 14-dagentermijn’. Tevens zal de klant de mogelijkheid worden geboden om voor verzending te van de bestelling te betalen, mocht het niet lukken de bestelling op te halen.
 4. De in de 14-dagentermijn gemaakte afspraak mag maximaal 30 dagen in de toekomst liggen van het moment van voorstel doen tot afspraak.
 5. Mocht de klant na het verstrijken van zowel de 30-dagentermijn alsmede de 14-dagentermijn de bestelling niet hebben opgehaald, dan wel voor het verzenden van de bestelling hebben betaald, dan wel een ophaalafspraak hebben gemaakt, dan mag de overeenkomst door Nevel B.V. worden ontbonden, en terugbetaling verlopen zoals in artikel 5.2 is beschreven.

8. Betaling

8.1 Betaalmethode-toeslag

Voor sommige betaalmethoden geldt een toeslag. Dit kan bestaan uit een vast tarief, een percentage van het subtotaal (het aankoopbedrag inclusief eventuele verzendkosten en BTW) of een combinatie van de twee. Deze toeslag verschilt per betaalmethode in tarief.

9. Risico's

9.1 Aanbevolen gebruik

 1. Het gebruik van alcohol tijdens de zwangerschap wordt ten sterkste afgeraden.
 2. Tevens wordt overmatig gebruik van alcohol ten sterkste afgeraden.
 3. De consument wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de risico’s en gezondheidsrichtlijnen met betrekking tot alcoholgebruik. Nevel B.V. wordt dan ook nooit verantwoordelijk gehouden voor het informeren over de risico’s van alcoholgebruik.

9.2 Aansprakelijkheid

 1. Het nuttigen van alcohol is niet zonder risico’s. Het gebruik van alcohol kan schadelijk voor de gezondheid zijn. De consument zal Nevel B.V. nooit aansprakelijk houden voor enige schade of letsel ten gevolge van het nuttigen of gebruiken van producten van Nevel B.V..
 2. Nevel B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel ten gevolge van het onjuist behandelen van de verpakking, bewaren, transporteren, of openen. Onder onjuist behandelen wordt verstaan: schudden, laten vallen, langdurig vibreren, en onder verhoogde atmosferische druk brengen, echter, deze lijst is niet uitputtend.

10. Geschillen

10.1 Wettelijke toepasselijkheid

Op overeenkomsten tussen Nevel B.V. en de consument is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook wanneer de consument woonachtig is in het buitenland.

Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

11. Lidmaatschappen

11.1 Geldigheid

 1. Een overeenkomst van een lidmaatschap komt tot stand als a) jij dat aanvraagt en Nevel B.V. deze aanvraag schriftelijk of elektronisch bevestigt of b) met de uitvoering van de overeenkomst wordt begonnen.
 2. Lidmaatschappen die worden aangeboden door Nevel B.V. zijn beperkt geldig. De duur van een lidmaatschap is 1 jaar (tenzij anders aangegeven).
 3. Je Nevel-lidmaatschap wordt automatisch na een jaar opgezegd.  Je moet ons tevens een of meer Betaalmiddelen verstrekken. ‘Betaalmiddel’ betekent een actueel, geldig, geaccepteerd betaalmiddel dat van tijd tot tijd kan worden bijgewerkt. Betalingen via je account bij een derde partij vallen tevens onder het begrip Betaalmiddel. Je geeft ons toestemming om je lidmaatschapskosten voor de komende factureringscyclus af te schrijven via je Betaalmiddel. Bij de check-out betaal je de eerste €50,- van je abonnement. De betaaldata hierna zijn om de twee maanden.
 4. Het lidmaatschap voor Nevel wordt afgeschreven via je gekozen Betaalmiddel. De duur van de factureringscyclus hangt af van het type abonnement dat je kiest wanneer je je registreert voor de dienst. In sommige gevallen kan de betalingsdatum worden gewijzigd, bijvoorbeeld als we een bedrag niet via je Betaalmiddel konden afschrijven of als je betaalde lidmaatschap is ingegaan op een dag die in een bepaalde maand niet voorkomt.

11.2 Loopduur

 1. Een lidmaatschap wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden. Daarna wordt het abonnement automatisch stopgezet. Gedurende deze looptijd kunt u het lidmaatschap niet opzeggen.
 2. Wanneer de consument een lidmaatschap heeft, kan te allen tijde informatie met betrekking tot de loopduur van het lidmaatschap opgevraagd worden. Dit kan door te mailen naar info@nevel.org.

11.3 Privileges

 1. Een lidmaatschap biedt de houder ervan het recht om, 3 dagen voordat niet-leden toegang krijgen tot de verkoop, een aankoop te doen.
 2. Een lidmaatschap sluit niemand uit van de Algemene Voorwaarden.
 3. Nevel B.V. behoudt zich het recht om in uitzonderlijke voorgaand genoemde privileges van lidmaatschaphouders tijdelijk dan wel permanent op te heffen.
 4. Nevel B.V. behoudt zich tevens het recht om een lidmaatschap te allen tijden te beëindigen, ook als de duur van de geldigheid nog niet verlopen is.
 5. Bij wijziging van privileges of het beëindigen van een lidmaatschap hoeft het (voormalig) lid niet van tevoren noch achteraf op de hoogte te worden gesteld.